آزمایشـــگاه

 

ســراج نــور تـوس

آزمایشگاه مجهز شرکت سراج نور توس با بهره گیری از انواع تجهیزات مطابق جدول استانداردهای زیر نسبت به کنترل اقلام ورودی،حین تولید و محصول نهایی مبادرت می کند.

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت سراج نور توس

 

 

 

آزمایشگاه مجهز شرکت سراج نور توس با بهره گیری از انواع تجهیزات و مطابق جدول استانداردهای زیر برای اقلام ورودی ، فرایند حین تولید و محصول نهایی با انجام آزمایشاتی از قبیل  تست عمر لامپ، تست های حرارتی ، برودتی و شرایط جوی ، اندازه گیری های ابعادی و نورسنجی اقدام می نماید.